KURUMSAL


Aydınlatma Metni


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK BAKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ

AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”)  “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kenar başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca ve KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu olan T.C. Sağlık Bakanlığı (Bakanlık) tarafından, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Sistemi (Sistem) kullanıcılarına, kullanıcılara ait kişisel veriler hususunda bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Bakanlığın merkez adresi “Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800”dir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu sistemde işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu T.C. Sağlık Bakanlığı’dır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bu sistemde aşağıda yer alan kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir.

-        Kimlik verisi: Sizin ve başvuru içeriğinize göre birinci dereceden yakınlarınızın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum tarihi bilgileriniz kimliğinizin doğrulanması, alabileceğiniz hizmetlerin belirlenebilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, talep/şikayetlerin takibi amacıyla işlenmektedir.

 

-        İletişim verisi: Telefon numarası, e-Posta adresi, ikamet adresi bilgileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, vatandaş bildirim süreçlerinin (SMS,Push,e-Posta vb.)  iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, talep/şikayetlerin takibi amacıyla işlenmektedir. Telefon bilginiz üzerinden sizinle iletişime geçme yöntemimiz için kendi tercihinizi belirleme hakkına sahipsiniz.

 

-        Sağlık verisi: Sizin ve başvuru içeriğinize göre birinci dereceden yakınlarınızın sağlık bilgileri iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, talep/şikayetlerin takibi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Sistem’deki kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 28 inci maddesinin ilk fıkrasında yer alan muafiyet halleri saklı kalmak üzere, hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tamamen otomatik yollarla (bu Sistem aracılığı ile) elde edilmekte olup kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı, KVK Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis; tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

İlgili Kişilerin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

Sistem kullanıcıları KVK Kanunu’nun 11 inci maddesinde düzenlenen haklarını, KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Bakanlığa başvurmak suretiyle kullanabilir.

KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi uyarınca yapılacak yazılı başvurular "T.C. Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler Mahallesi, 6001. Cadde, No:9, Çankaya, Ankara" adresine; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yapılacak başvurular ise "sb@hs01.kep.tr" adresine iletilmelidir.

Tarihçe


T.C. Sağlık Bakanlığı, herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içerisinde hayatını sürdürmesini sağlamak amacıyla belirlediği politika ve hedefler çerçevesinde çalışmalar yapmakta, faaliyetlerini geliştirmekte ve hizmetlerini yürütmektedir. Söz konusu bu politika ve hedefler doğrultusunda Bakanlığa bağlı tüm kuruluşlarda sunulan sağlık hizmetinin etkin, ulaşılabilir, kaliteli, hakkaniyete uygun ve şeffaf hale getirilmesi, yaşanan aksaklıkların tespit edilmesi ve kısa sürede müdahale edilerek giderilmesi büyük bir öneme sahiptir. Tüm bunlar kamu yararı ilkesini, vatandaşlarla iletişimi, güvenilir - güncel bilgi sunmayı, destekleyici, yol gösterici olmayı, çift yönlü iletişimi ve halkla ilişkiler faaliyetlerini ön plana çıkarmaktadır.

Bakanlıkta, halkla ilişkiler faaliyetleri kapsamında 1992 ila 1994 yılları arasında Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü adı ile kısa süreli faaliyetler yürütülmüştür. 1997 yılında da vatandaşların şikâyet, takdir ve değerlendirmelerini iletebilmeleri amacıyla bir hat oluşturulmuştur. Yapılan çalışmalar ve ihtiyaçlar ışığında 2003 yılında Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) projesi planlanmış gerekli alt yapı, uzmanlaşma ve etkin koordinasyon sağlandıktan sonra SABİM, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Dönüşüm Programının bir bileşeni olarak 2004 yılında hizmet vermeye başlamıştır.

Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü bünyesinde kurulmuş olan SABİM, hâlihazırda Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğüne (SGGM) bağlı Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet vermektedir.

Amaç


T.C. Sağlık Bakanlığı merkezden yönetim ilkesine bağlı olarak bir milyonu aşan sağlık personeliyle hizmet vermektedir. Bakanlık'a bağlı tüm birimlerde sunulan sağlık hizmetleri aşamasında yaşanan aksaklıkların zamanında tespit edilmesi, kısa sürede etkili çözümlerin sağlanması, sağlık hizmetlerinin etkin, verimli, hakkaniyetli ve şeffaf hale getirilmesi nihai amacıyla kurulan SABİM, Bakanlık ile vatandaşlarımız arasında bir köprü vazifesi görmektedir.

Ayrıca SABİM, sağlık sisteminin işleyişinde vatandaşların katılımının ve memnuniyetinin artırılması, beklenti ve eleştirilerinin Bakanlıkça dikkate alınmasını sağlayarak demokrasiye katkıda önemli bir rol üstlenmektedir.

İşleyiş


SABİM aracılığıyla;

  • SABİM, COVID-19 Hastalığı ile mücadele kapsamında “Koronavirüs Danışma Hattı” olarak 7/24 hizmet vermektedir. T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından hazırlanan algoritma çerçevesinde Yeni Koronavirüs Hastalığı konusunda güvenilir-güncel bilgi sunulmakta ve riskli vatandaşlarımızın ne yapması gerektiği konusunda doğru yönlendirme sağlanmaktadır.
  • Sağlık sisteminin işleyişi hakkında her türlü konuda bilgi alınabilir.
  • Sağlık sistemine yönelik talep, teşekkür, eleştiri ve önerilerde bulunulabilir.
  • Sağlık hizmetlerinden yararlanırken sistemin herhangi bir aşamasında karşılaşılan sorunlar iletilebilir.
  • Başvuru kanalları:
  • Her bir başvuru çözümleme birimi tarafından incelenir.
  • Talebin içeriğine göre yönetmelik, mevzuat ve işleyiş çerçevesinde başvuru sahibi bilgilendirilir.
  • Talebin içeriğine göre kurumlarla iletişime geçilerek hızlı bir şekilde başvuru çözümlenir.
  • Yönetmelik, mevzuat ve işleyişe aykırı durumlarda ise sorun incelenmek üzere ilgili İl Sağlık Müdürlüğüne veya Bakanlığımız ilgili Genel Müdürlüklerine iletilir.
  • Başvurulardan elde edilen bilgiler sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için detaylı şekilde analiz edilir.

İletişim


T.C. Sağlık Bakanlığı

Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mahallesi 06800 ANKARA

ALO184

Bize Ulaşın