AYDINLATMA METNİ


Aydınlatma Metni


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

SAĞLIK BAKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ

AYDINLATMA METNİ

Aydınlatma Metni

Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”)  “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kenar başlıklı 10 uncu maddesi uyarınca ve KVK Kanunu kapsamında veri sorumlusu olan T.C. Sağlık Bakanlığı (Bakanlık) tarafından, Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Sistemi (Sistem) kullanıcılarına, kullanıcılara ait kişisel veriler hususunda bilgilendirme yapmak amacıyla hazırlanmıştır. KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz Bakanlığın merkez adresi “Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Çankaya/Ankara 06800”dir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu sistemde işlenen kişisel verileriniz bakımından veri sorumlusu T.C. Sağlık Bakanlığı’dır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Bu sistemde aşağıda yer alan kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenmektedir.

-        Kimlik verisi: Sizin ve başvuru içeriğinize göre birinci dereceden yakınlarınızın T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, doğum tarihi bilgileriniz kimliğinizin doğrulanması, alabileceğiniz hizmetlerin belirlenebilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, talep/şikayetlerin takibi amacıyla işlenmektedir.

 

-        İletişim verisi: Telefon numarası, e-Posta adresi, ikamet adresi bilgileriniz iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, vatandaş bildirim süreçlerinin (SMS,Push,e-Posta vb.)  iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, talep/şikayetlerin takibi amacıyla işlenmektedir. Telefon bilginiz üzerinden sizinle iletişime geçme yöntemimiz için kendi tercihinizi belirleme hakkına sahipsiniz.

 

-        Sağlık verisi: Sizin ve başvuru içeriğinize göre birinci dereceden yakınlarınızın sağlık bilgileri iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, talep/şikayetlerin takibi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Aktarımı

Sistem’deki kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 28 inci maddesinin ilk fıkrasında yer alan muafiyet halleri saklı kalmak üzere, hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşılmamaktadır.

 

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz tamamen otomatik yollarla (bu Sistem aracılığı ile) elde edilmekte olup kişisel verilerinizin işlenmesinin hukuki dayanağı, KVK Kanunu’nun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası ile 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis; tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir.

İlgili Kişilerin Hakları ve Veri Sorumlusuna Başvuru

Sistem kullanıcıları KVK Kanunu’nun 11 inci maddesinde düzenlenen haklarını, KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde Bakanlığa başvurmak suretiyle kullanabilir.

KVK Kanunu’nun 13 üncü maddesi uyarınca yapılacak yazılı başvurular "T.C. Sağlık Bakanlığı, Üniversiteler Mahallesi, 6001. Cadde, No:9, Çankaya, Ankara" adresine; Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ile yapılacak başvurular ise "sb@hs01.kep.tr" adresine iletilmelidir.

İletişim


T.C. Sağlık Bakanlığı

Bilkent Yerleşkesi, Üniversiteler Mahallesi 06800 ANKARA

ALO184

Bize Ulaşın